Hopp til hovedinnhold

Veiledning

Formål

  • Bli kjent med fugler i nærmiljøet
  • Legge til rette for et rikt fugleliv gjennom oppsetting av fuglekasser

Aktuelle samarbeidspartnere

Ornitologisk forening, grunneiere.

Utstyr

  • Fuglebøker, kikkert
  • Materialer til bygging av fuglekasser: 12-15 cm brede bord, sag, hammer, spiker, bor
  • Materialer til fôringsautomat:1,5 liters brusflaske, 20 cm pinne, 10 cm skrue med mutter

Gjennomføring

Bygg fuglekasser

Gamle, hule trær er etter hvert blitt en sjeldenhet i naturen, og det er hard konkurranse om å finne ledige hakkespetthull. Ved å sette opp fuglekasser kan flere fugler finne en egnet reirplass.

Fuglekasser lages enkelt av 12-15 cm brede uhøvla bord. Bruk samme bord til både vegger, tak og bunn. Tegningen nedenfor viser målene og hvordan kassa skal settes sammen. For elever på småskoletrinnet er det en fordel at bitene er kappet opp på forhånd. For å bevare kassene bør dere beise dem og legge papp på taket. Pass på at taket kan åpnes slik at kassa kan kontrolleres i løpet av hekkesesongen.

Størrelsen på innflygingshullet er avgjørende for hva slags fugl som vil flytte inn. Kjøttmeis og svarthvit fluesnapper vil ha et hull med diameter 3,2 cm. Blåmeisen vil ha diameter på 2,8 cm, mens stæren foretrekker et større hull med diameter 5 cm. I områder med bebyggelse er kjøttmeis, blåmeis og svarthvit fluesnapper de vanligste leieboerne i småfuglkasser.

Diskuter om kassene skal henges opp i samme område, for eksempel inngå i en fuglekassesti rundt skolen, eller om hver enkelt skal ta med seg fuglekassa hjem og henge den opp i sitt nærmiljø. Kasser for småfugl bør henges på plass i god tid før hekkesesongen, helst allerede i mars/april.

Fuglekassebyggerens lov

  • Heng ikke opp flere kasser enn du kan vedlikeholde.
  • Fest kassene slik at de ikke skader trær eller kan falle ned.
  • Forstyrr ikke fuglene under reirbygging og egglegging.
  • Rør ikke egg og unger.
  • Rens kassene når hekkesesongen er over.

Kilde: Trond Vidar Vedum: Vi studerer fuglene. Cappelen 1996

Lag en fuglekassesti

Har skolen et naturområde i nærheten med en lite brukt veg eller sti, kan dette være utgangspunkt for en fuglekassesti. Ta kontakt med grunneier og spør om lov til å henge opp fuglekassene. Søk gjerne råd hos lokale ornitologer. Stien bør ikke være lengre enn at den kan gås gjennom i løpet av en skoletime, og den bør ikke inneholde mer enn 15-20 fuglekasser. La det være flest kjøttmeiskasser siden slike kasser kan benyttes av flere fuglearter. Lag også noen stærekasser med større flygehull og noen kasser med lite flygehull for blåmeis. Dere kan ikke forvente at det kommer fugler i alle kassene.

Kassene plasseres med minimum 50 meters avstand. Meisekassene kan henges forholdsvis lavt, 1,5-2 m over bakken, mens stærekassene bør henge minst 2 m oppe på trestammen. Heng kassene i nærheten av stien, men helst slik at de er i skjul for forbipasserende. Legg gjerne inn en rasteplass undervegs med utsikt til noen kasser 20 til 30 m unna. Da kan dere sitte i ro og mak og studere fuglelivet gjennom kikkert.

Før logg og legg inn data

Det er spennende å holde øye med fuglekassene som er hengt opp, og føre logg over hva som skjer. Hvilken art fant vegen til kassa? Hvor mange egg ble lagt, og hvor mange unger levde opp og ble flygedyktige?

Husk at fuglene er svært sårbare i etableringsfasen og under reirbyggingen. Fuglene kan forsvinne fra reirplassen hvis de blir forstyrret. Spesielt gjelder det meisefugler. Kontroller derfor ikke kassene før dere er sikre på at fuglene har lagt egg. Helst bør dere vente med å kikke i kassene til dere ser at de voksne fuglene kommer med mat til ungene. La en person (lærer eller elev) åpne lokket forsiktig og ta en rask kikk nedi kassa. NB! Ikke rør egg, unger eller de voksne fuglene. Unngå unødige forstyrrelser og lange opphold ved fuglekassene.

Nummerer fuglekassene, og før opplysninger om hver kasse inn i registreringsskjemaet og send det til nettverkets database. Husk også å registrere tomme kasser ved å skrive "ingen" i feltet for hekkende art. Dato for egglegging beregnes til 14 dager før første klekte unge. Dersom dere ikke har fastslått hvor mange egg og unger det er i reiret, skriver dere "ikke registrert" i skjemaet.Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Antall kasser totalt  
Antall kasser med hekkende fugl  

Kasse nr. Hekkende art Ca. dato for egglegging *) Antall egg Antall uklekte egg Antall døde unger Antall levende unger
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

*) Beregnes til 14 dager før første klekte unge.

Vis bare skjema