Hopp til hovedinnhold

Art: Dvergdykker (Tachybaptus ruficollis)

Dvergdykker (Tachybaptus ruficollis)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Utbredelse: Dvergdykkeren forekommer over store deler av Afrika, Europa og Asia, men mangler lengst mot nord. I Norge er den en sjelden hekkefugl, og er funnet rugende på Jæren, noen få plasser rundt Oslofjorden og i ytre deler av Møre og Romsdal.

Migrasjon: Trolig kommer en del fugler østfra for å overvintre langs norskekysten, siden den norske vinterbestanden nok er betraktelig større enn hekkebestanden.

Leveområde: I hekketiden finnes dvergdykkeren oftest i små næringsrike dammer og tjern, med rik vegetasjon. Den kan finnes både i takrørtjern og på starr-/snellelokaliteter, ofte med mye flytebladvegetasjon. Den er meget vanskelig å finne, da den lever en tilbaketrukket tilværelse inne blant vegetasjonen. Om vinteren finnes den ofte i ferskvann, gjerne ved utløpsoser som sjelden fryser, men også i saltvann i beskyttede grunne poller og viker der de ligger enkeltvis eller i små grupper, sjelden mer enn 4-5 individer på en lokalitet.

Andre navn: liten lappedykker

Engelsk navn: Little Grebe

Rødlistestatus (2021): Sterk truet

Lyd:

Lyd fra dvergdykker
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Dykkere (Podicipediformes)
Familie  Dykkerfamilien (Podicipedidae)
Slekt   Tachybaptus
Art    Dvergdykker (Tachybaptus ruficollis)