Hopp til hovedinnhold

Art: Sivhøne (Gallinula chloropus)

Sivhøne (Gallinula chloropus)

Sivhøna er vidt utbredt i alle verdensdeler unntatt Australia. I Norge er den påvist hekkende så langt nord som på Nordmøre. I likhet med sin større slektning sothøna stiller den strenge habitatkrav, og trives kun i svært næringsrike vann med tett vegetasjon av takrør, dunkjevle og lignende. De største bestandene finnes rundt Oslofjorden i innsjøer med mye tilsig fra jordbruket. En klassisk lokalitet for både sivhøne og sothøne er Østensjøvannet ikke langt fra sentrum av Oslo, som i tillegg har store bestander av andre arter med lignende habitatkrav, som hettemåke og toppdykker. Den finnes ellers spredt langs kysten vestover, med en god bestand også i Rogaland.

Sivhøna er delvis trekkfugl, men en del overvintrer langs kysten både i ferskvann og saltvann. Det er riktignok uvisst om disse vinterfuglene er norske eller kommer lenger østfra. Mange trekker trolig til Storbritannia, gjenfunn av ringmerkede fugler fra Fennoskandia viser at de kan overvintre så langs sør som Sør-Europa og Nord-Afrika. I løpet av april vender de tilbake til hekkeplassene.

Engelsk navn: Moorhen

Rødlistestatus (2021): Sårbar

Lyd:

Lyd fra sivhøne
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Tranefugler (Gruiformes)
Familie  Riksefamilien (Rallidae)
Slekt   Gallinula
Art    Sivhøne (Gallinula chloropus)