Resultater

  • Humler (Bombus sp.) (16.04.2020)
  • Hvitveis (Anemone nemorosa) (15.04.2020)
  • Stikkeveps (Vespidae indet.) (15.04.2020)
  • Hestehov (Tussilago farfara) (15.04.2020)
  • Hvitveis (Anemone nemorosa) Hvitveis ved Timenes Ida (15.04.2020)