Art: Toppand (Aythya fuligula)

 • Toppand (Aythya fuligula) Åsmund Berg (02.05.2020)
 • Toppand (Aythya fuligula) Åsmund Berg (02.05.2020)
 • Toppand (Aythya fuligula) Åsmund Berg (25.04.2020)
 • Toppand (Aythya fuligula) Åsmund Berg (24.04.2020)
 • Toppand (Aythya fuligula) Åsmund Berg (24.04.2020)
 • Toppand (Aythya fuligula) Åsmund Berg (24.04.2020)
 • Toppand (Aythya fuligula) Frank Markussen (28.06.2019)
 • Toppand (Aythya fuligula) Frank Markussen (28.06.2019)
 • Toppand (Aythya fuligula) Frank Markussen (28.06.2019)
 • Toppand (Aythya fuligula) Knut Sterud (06.05.2012)
 • Toppand (Aythya fuligula) Knut Sterud (06.05.2012)
 • Toppand (Aythya fuligula) Knut Sterud (06.05.2012)
 • Toppand (Aythya fuligula) Julie Kvamme (20.08.2007)