Slekt: Aythya

  • Toppand (Aythya fuligula) Frank Markussen (28.06.2019)
  • Toppand (Aythya fuligula) Frank Markussen (28.06.2019)
  • Toppand (Aythya fuligula) Frank Markussen (28.06.2019)
  • Toppand (Aythya fuligula) Knut Sterud (06.05.2012)
  • Toppand (Aythya fuligula) Knut Sterud (06.05.2012)
  • Toppand (Aythya fuligula) Knut Sterud (06.05.2012)
  • Toppand (Aythya fuligula) Julie Kvamme (20.08.2007)