Insekter (Insecta)

Rike: Dyreriket (Animalia)
Rekke: Leddyr (Arthropoda)