Art: Trollflaggermus (Pipistrellus nathusii)

Ingen observasjoner.