Slekt: Streptopelia

 • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Vidar Nilsen (24.05.2022)
 • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Annette Hansen Nielsen (30.01.2022)
 • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Morten Huseby (29.01.2022)
 • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Morten Huseby (29.01.2022)
 • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Morten Huseby (29.01.2022)
 • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Anne Elisabeth Carlsen (29.01.2022)
 • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Lene Kile Taushanis (30.01.2022)
 • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Brynhild Kvalvik-Watne (29.01.2022)
 • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Svein Jarl Liestøl (25.01.2022)
 • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Birthe Lokøy (04.05.2021)
 • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Rose Mari Olsen (07.02.2021)
 • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Rose Mari Olsen (05.02.2021)
 • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Lena Anette Pedersen (02.02.2021)
 • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Alexander Halle (13.01.2021)
 • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Åsmund Berg (31.01.2021)
 • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Edith Pettersen (31.01.2021)
 • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Kjell J. Vang (30.01.2021)
 • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Åsmund Berg (30.01.2021)
 • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Siri Kleven (29.01.2021)
 • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Åsmund Berg (28.12.2020)
 • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Åsmund Berg (28.11.2020)
 • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Åsmund Berg (19.10.2020)
 • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Åsmund Berg (15.02.2020)
 • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Åsmund Berg (06.02.2020)