Art: Mørk jordhumle (Bombus terrestris)

Ingen observasjoner.