Bli med å kartlegge Årets fugl!

13.07.2007

NOF har valgt tjelden til Årets fugl i 2018. I løpet av året ønsker vi å finne ut mer om hvor denne vakre kystfuglen finnes i Norge, og du kan bidra! Særlig er vi interesserte i observasjoner av fugler med reir og unger.

Rapporter dine observasjoner av tjelden her!

Hva er Årets fugl?

NOF har hvert år siden 1992 valgt ut en fugleart som skal være Årets fugl. Dette er en art vi ønsker å sette ekstra fokus på og fortelle om til våre medlemmer og den øvrige befolkningen. Flere kriterier ligger til grunn for valget av Årets fugl. Vi prøver hvert år å velge arter med stor utbredelse i Norge, som er såpass vanlige at alle som vil kan få muligheten til å få et glimt av arten i løpet av året. Vi prøver også å velge arter som er såpass karakteristiske at de lett kan gjenkjennes av de fleste. Vi velger gjerne arter som vi mener fortjener ekstra oppmerksomhet, for eksempel fordi kunnskapen om de er mangelfull, eller fordi bestandene er i tilbakegang. Ofte arrangeres det spesielle aktiviteter knyttet til Årets fugl, som alle som vil kan bli med på.

Aktiviteter i 2018

For tjeldens del er det tre punkter vi ønsker å fokusere på i 2018. Vi håper at vi mot slutten av året har fått inn så mange observasjoner at vi kan si litt mer om disse:

Hvordan er fordelingen av tjeld mellom ulike hekkehabitater i Norge? Hvor stor er for eksempel andelen av hekkefugler i byer, i kulturlandskapet, i de dype fjordarmene våre eller langs innsjøer i innlandet? 

For å undersøke dette håper vi at så mange som mulig legger inn en liten innsats for å lete opp hekkende tjeld i sine nærområder. Du rapporterer dine hekkefunn her på Fuglevennens nettsider. Finner du et reir er det viktig at du legger inn informasjon om reirplassering og hekkeområde når du rapporterer observasjonen din.

Trues tjelden der den holder til? Vi vil undersøke hvilke trusler som er viktigst av enten arealinngreppredasjon eller forstyrrelser.

Finner du et reir kan du huke av for en av disse tre trusseltypene (eller evt. "ingen trusler") på rapporteringssiden.

Hvor finner vi de største ansamlingene av rastende tjeld i Norge? Hva er landets viktigste enkeltlokaliteter for arten? 

Finner du store ansamlinger med tjeld telles disse så nøyaktig som mulig, og rapporteres på rapporteringssiden for Årets fugl.

Du kan naturligvis også rapportere alle andre observasjoner du gjør av tjelden i 2018 på rapporteringssiden.

Bygg en hekkeplattform til tjelden

Mange av tjeldens egg og unger blir spist av sultne rovdyr som rødrev og mink. Siden tjelden er ganske tilbøyelig til litt mer utradisjonelle reirplasser, kan du ved å bygge en reirplattform hjelpe tjelden litt på veien mot vellykket hekking. En reirplattform kan også komme andre arter til gode, som for eksempel fiskemåka. Du finner en beskrivelse av framgangsmåte og materialer på denne siden.

Litt mer informasjon om Årets fugl

Publisert 20.02.2018, oppdatert 24.04.2018.